جستجوی آسان

شیوه های جستجو در این وبسایت :

 

شیوه اول : (جستجو به وسیله نام کالا )

در این روش شما میتوانید نام یا قسمتی از نام محصول را در قسمت جستجو سایت وارد نمایید .

 

شیوه دوم : (جستجو به وسیله کد کالا )

 

در این روش شما میتوانید کد مربوط بهکالا و یا  قسمتی از آنرا در قسمت جستجو سایت وارد نمایید .